Методика підготовки

та створення електронного посібника

Електронний (комп'ютеризований) підручник (посібник) - відрізняється від традиційного тим, що в його змісті закладена специфічна система управління процесом навчання, яка включає засоби нелінійного структуроутворення та оптимізації навчального матеріалу, діагностики і корекції знань, розгалужену мережу зворотного зв'язку. Переваги електронних видань над паперовими: великий обсяг текстової інформації (див. гіпертекст); можливість сканування та копіювання тексту; кращий сервіс: дизайн, музичний супровід, відеокліпи; наявність у тексті довідково-інформаційної пошукової системи; компактність видання тощо.

Електронний посібник

 

Електронний посібник – це програмно-методичний комплекс призначений забезпечити можливість слухачам курсів підвищення кваліфікації самостійно або з допомогою викладача засвоїти навчальний курс або його розділ. Такий продукт створюється з вбудованою структурою, словниками, можливістю пошуку.

Електронний посібник може використовуватися для самостійного вивчення навчального матеріалу з певного предмета або поглиблення вивчення лекційного курсу.

 

Електронний посібник має ряд принципових відмінностей від посібника, виготовленого типографським способом:

 

1. Можливість мультимедіа;
2. Забезпечення віртуальної реальності;
3. Високий ступінь інтерактивності;
4. Можливість індивідуального підходу до слухача.

 

Включення в структуру електронного посібника елементів мультимедіа дозволяє здійснювати одночасну передачу різноманітних видів інформації.

Як правило це означає співвідношення тексту, графіки, анімації і відео.

 

текст

графіка

анімація

відео

 

Багато процесів і об’єктів в електронному посібнику може бути подано в динаміці їх розвитку, а також у вигляді 2-х або 3-х мірних моделей, що викликає у користувача ілюзію реальності зображуваних об’єктів.

 

 

Інтерактивність дозволяє встановити зворотній зв’язок користувача інформацією з її джерелом (викладачем).

 

 

Для інтерактивної взаємодії характерна оперативна відповідь і візуально підтверджена реакція на дію, повідомлення.

 

 

Електронний посібник має певні переваги перед традиційними видами посібників:

1. Вивчення матеріалу може бути не пов’язане з часовими рамками (аудиторними заняттями).
2. Дозволяє розвивати навички самостійної роботи слухачів.
3. Структура посібника допомагає встановлювати контроль над вивченням відповідних блоків тем.


Електронні посібники можуть мати додаткові можливості в порівнянні з паперовим варіантом. Однією із таких можливостей є використання гіперпосилань, за допомогою яких можливий швидкий перехід від однієї частини посібника до іншої.

Приклад: Мій посібник (наведіть курсор на посиланя)

 

Основні вимоги до методики створення електронного посібника:

  • Навчальний матеріал повинен бути розбитий на блоки;

  • Кожен блок повинен містити детальні ілюстрації;

  • Ілюстрації повинні підбиратися таким чином, щоб більш детально і просто пояснити матеріал, який важко сприймається слухачами;

  • Основний матеріал блоку повинен об’єднуватися в одне ціле за допомогою гіперпосилань. Гіперпосилання можуть зв’язувати і окремі блоки електронного посібника;

  • Доцільно доповнити матеріал посібника випливаючими підказками.

 

Створення електронного посібника – це творчий процес викладача і програміста. Однак необхідно дотримуватися відповідних методичних вимог.

 

 

Основні вимоги до методики створення електронного посібника:

 

  • Навчальний матеріал повинен бути розбитий на блоки;

  • Кожен блок повинен містити детальні ілюстрації;

  • Ілюстрації повинні підбиратися таким чином, щоб більш детально і просто пояснити матеріал, який важко сприймається слухачами;

  • Основний матеріал блоку повинен об’єднуватися в одне ціле за допомогою гіперпосилань. Гіперпосилання можуть зв’язувати і окремі блоки електронного посібника;

  • Доцільно доповнити матеріал посібника випливаючими підказками.

 

 

За функціональною значимістю матеріал електронного посібника повинен складатися з презентаційної частини, із основного матеріалу з вправами, задачами, контрольними питаннями, проміжними тестами, що дозволяють оцінити одержані знання і відкрити доступ до наступного рівня навчання (інших більш складних блоків навчального матеріалу).

 

 

 

 

 

 

При складанні проміжних та підсумкових тестів, що проводяться в рамках конкретного електронного посібника, рекомендується брати за основу педагогічні вимірювальні матеріали, які використовуються в системі дистанційного навчання.

 

 

 

Презентаційна частина електронного посібника – це аналог вступу друкованого посібника. В цьому розділі наводиться коротка характеристика змісту електронного посібника, надаються рекомендації з використання даного програмного продукту, назва освітньої установи, назва предмета, інформація про авторів і т.д.

 

 

 

Основний зміст електронного посібника розбивається на окремі блоки або модулі. Блок аналогічний розділу в звичайному посібнику. Він повинен складатися із одного або декількох файлів (об’єм кожного не більше 100 Кб).

Перехід із одного блоку або модуля можливий двома шляхами. При проходженні проміжного тестування, після закінчення вивчення попереднього блока або через меню.


Якщо блок складається із великої кількості файлів, то доцільно розробити його внутрішнє меню.

Дуже важливо забезпечити доступ до довідників, словників термінів з кожної сторінки посібника. Для цього потрібна навігаційна система. Навігаційна система відображається на так званих навігаційних панелях.

Для зручної навігації по електронному посібнику в текст вставляються гіперпосилання. Гіперпосилання – це слово або фраза, підкреслені або виділені яскравим кольором, при натисканні на них здійснюється швидкий перехід до потрібних фрагментів тексту.

 

Наприклад: в абзаці тексту введено визначення певного поняття. Тоді в подальшому, при згадуванні цього поняття, його можна вказати, як гіперпосилання, тобто при натисканні на слово, буде здійснюватися швидкий перехід на той абзац в якому наведено його визначення.

 

Приклад


Всі гіперпосилання розставляються за вказівкою автора посібника.

 

 

Вимоги до оформлення електронного посібника

 

 

Паперовим варіантом може бути видані типографським способом матеріали посібника або роздрукований на принтері, підготовлений до типографського друку, електронний варіант. Паперовий варіант посібника необхідний для того, щоб розробник мав уявлення про те яким повинен бути кінцевий варіант електронного посібника.


Для реалізації гіперпосилань в електронному посібнику необхідно виділити в паперовому варіанті (наприклад, підкреслити, виділити маркером) частину тексту-посилання та вказати абзац тексту (сторінку паперового носія, номер абзацу, а також виділити перше слово цього абзацу), на який буде здійснюватися перехід посиланням.

Вимоги до електронного варіанту. Текст електронного варіанту навчального ресурсу повинен бути набраним або збережений в форматі текстового редактора Word for Windows і відповідати наступним вимогам:

1. Формат сторінки А4 (210 х 297);
2. Поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см.
3. Шрифт тексту – Times New Roman;
4. Розмір шрифту – 14;
5. Початок абзацу – відступ з нового рядка;
6. Міжрядковий інтервал – одинарний, вирівнювання по лівому краю.

При оформленні заголовків документа повинні використовуватися відповідні стилі. Так, якщо заголовок розділу має стиль «Заголовок 1», то заголовок підрозділу (або частини) повинен мати стиль «Заголовок 2». Заголовки не повинні бути набрані стилем «Обычный». Основний текст – стиль «Основний текст».

Крім тексту, електронний варіант посібника може містити графіку, таблиці та інші елементи. Решта нетекстових елементів оформляються у вигляді картинок.

Оформлення графіки. Кольорові рисунки повинні додаватися окремо у вигляді графічних файлів з розширенням jpg, bmp, gif. При цьому підпис і номер рисунка в вихідному файлі повинні відповідати назві файлу з рисунком. Видиме вікно електронного посібника має ширину 23 см і довжину 15 см. Чорно-білі рисунки можуть бути вставлені в текст вихідного файлу і не повинні виходити за межі полів сторінки.

Графічні елементи, що складаються з декількох компонентів, повинні бути згруповані. Всі підписи всередині графічних елементів повинні бути виконані елементом надпис, згруповані разом з іншими елементами, розміщені по лівому краю сторінки. Підписи під рисунками друкуються звичайним текстом

Оформлення таблиць. Розмір таблиці може бути довільним, але не повинен виходити за межі полів сторінки. Таблиця повинна розміщуватися по лівому краю сторінки. Не допускається поворот таблиць.

Оформлення елементів Equation. Кожний елемент Equation оформляється з нового рядка. Безперервна послідовність елементів Equation повинна набиратися як один елемент, включно зі знаками пунктуації що стоять в кінці формул.


Рішення автора щодо структури посібника повинні бути надані в друкованому вигляді з основним матеріалом.

Підготовка тестових завдань і контрольних питань. В електронному посібнику існує можливість включення контрольних завдань і тестів. Для розміщення контрольних завдань в посібнику автору необхідно надати в електронному вигляді тестові завдання, що складаються з питань, варіантів їх відповідей (з відміткою однієї правильної відповіді).